Angielski - Grammar Master:Grammar Practice - New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?)

Unabridged Audiobook

Date: January 2018

Duration: 3 hours 37 minutes

Summary:

Chcesz opanowa? gramatyk? na poziomie zaawansowanym i bezb??dnie pos?ugiwa? si? j?zykiem angielskim?

Ucz si? z kursem „Angielski Grammar Master. Grammar Practice - New Edition", który stopniowo uczy przydatnych form gramatycznych niezb?dnych do poprawnego porozumiewania si? w ró?nych sytuacjach.

Dlaczego warto wybra? kurs „Angielski Grammar Master. Grammar Practice - New edition"?

Aby bez trudu tworzy? zdania z?o?one, pos?ugiwa? si? stron? biern?, u?ywa? czasowników modalnych czy zda? warunkowych, nie wystarczy pozna? zasady gramatyczne. Wa?ne jest, aby rozumie? ró?nice w u?yciu gramatyki i wiedzie?, w jakich sytuacjach zastosowa? dan? form?. Potem wystarczy po prostu zastosowa? t? wiedz? w praktyce i to w?a?nie znajdziesz w tym kursie. To ?atwa i skuteczna nauka dla ka?dego!

W ka?dej lekcji:
• ciekawa historyjka ucz?ca gramatyki w kontek?cie,
• praktyczne wskazówki zwracaj?ce uwag? na u?ycie danej konstrukcji,
• zestaw ?wicze? utrwalaj?cych poznane formy w typowych sytuacjach,
• samodzielne tworzenie zda? i pyta? wed?ug instrukcji lektora,
• nagrane przejrzyste wyja?nienia z przyk?adami.

E-book (plik PDF) zawiera pe?ny tekst kursu: dialogi, ?wiczenia sprawdzaj?ce z odpowiedziami oraz dodatkowo Appendix zawieraj?ce t?umaczenie wszystkich zasad gramatycznych a tak?e trudniejszych s?ów i zwrotów na j?zyk polski. **Contact Customer Service for Additional Material**

Genres:

Angielski - Grammar Master:Grammar Practice - New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?)

by Dominika Tkaczyk, Dorota Guzik

has successfully been added to your shopping cart

Angielski - Grammar Master:Grammar Practice - New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dominika Tkaczyk, Dorota Guzik
Angielski - Grammar Master:Grammar Practice - New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dominika Tkaczyk, Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2018.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Angielski - Grammar Master:Grammar Practice - New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dominika Tkaczyk, Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2018
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Angielski - Grammar Master:Grammar Practice - New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dominika Tkaczyk, Dorota Guzik
Please Log in and add this title to your wishlist.
Angielski - Grammar Master:Grammar Practice - New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dominika Tkaczyk, Dorota Guzik

We will send you an email as soon as this title is available.