T??ng Quân Hà ??c

Unabridged Audiobook

Written By: Tr?n Vi?t Qu?nh

Narrated By: Trung Ngh?

Publisher: Authors Republic

Date: August 2019

Duration: 1 hours 18 minutes

Summary:

Hà Ch??ng và Hà ??c là 2 anh em ru?t .N?m 1285, quân xâm l??c Mông - Nguyên b? quân ta ?ánh b?i ph?i rút v? n??c, ??o quân c?a N?p T?c L?t ?inh trên ???ng rút ch?y v? Vân Nam, chúng ?i qua vùng Phù Ninh, Hà ??c,Hà Ch??ng ?ã ?em quân ch?n ?ánh khi?n chúng ph?i co c?m l?i tìm cách ??i phó. 2 ông ?ã khéo léo dùng m?u ?ánh vào tâm lý quân ??ch nh? v?n ??ng nhân dân trong vùng l?y tre ?an thành nh?ng ng??i kh?ng l?, cho m?c áo và ?êm ?êm d?n ra, d?n vào, lúc ?n, lúc hi?n, khi?n cho ??ch quân t??ng có thiên binh, thiên t??ng xu?ng giúp s?c cùng quân dân ??i Vi?t ?ánh chúng. Hà ??c l?i cho ??c th?ng nh?ng thân cây to trong r?ng và c?m nh?ng m?i tên l?n vào, làm cho quân gi?c càng hoang mang t??ng r?ng ? vùng này có nh?ng ng??i kh?ng l? sinh s?ng b?n ???c nh?ng m?i tên c?ng xuyên cây to nên chúng h?t s?c lo s? không dám t? do ?i l?i. L?i d?ng lúc quân ??ch hoang mang dao ??ng, ông cho quân dân binh ??n l?p kích phá tan doanh tr?i c?a chúng. Quân gi?c thua to, tháo ch?y, ông cho quân làm c?u phao b?c qua sông truy ?u?i. Ch?ng may ông b? trúng tên và t? tr?n. Hà Ch??ng c?ng là 1 v? t??ng tiêu bi?u, ông ?ã ?ánh nhi?u tr?n khi?n quân gi?c s?ng trong s? hãi Ông ?ã d?n quân dân binh cùng v?i anh d?n ?ánh quân Mông - Nguyên kh?p vùng Phù Ninh, b? h?u quân gi?c ch?n ?ánh, ông b? thua và b? b?t nh?ng tr?n v? . Sau ?ó ?em qu?n áo l?y ???c trong tr?i gi?c r?i l?i trà tr?n và quan gi?c, cùng quân ??i c?a mình phá tan doanh tr?i gi?c. Ông c?ng ?ã hy sinh trong 1 l?n truy kích ??ch ? vùng Yên Bái

Genres:

T??ng Quân Hà ??c

by Tr?n Vi?t Qu?nh

has successfully been added to your shopping cart

T??ng Quân Hà ??c, Tr?n Vi?t Qu?nh
T??ng Quân Hà ??c, Tr?n Vi?t Qu?nh
This title is due for release on August 27, 2019.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
T??ng Quân Hà ??c, Tr?n Vi?t Qu?nh
This title is due for release on August 27, 2019
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
T??ng Quân Hà ??c, Tr?n Vi?t Qu?nh
Please Log in and add this title to your wishlist.
T??ng Quân Hà ??c, Tr?n Vi?t Qu?nh

We will send you an email as soon as this title is available.