Angielski - Grammar Master:Grammar Tenses - New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 - S?uchaj & Ucz si?)

Unabridged Audiobook

Give as a Gift

Send this book as a Gift!

Book Rating

Narrator Rating

Date: January 2018

Duration: 2 hours 15 minutes

Summary:

Chcesz tak opanowa? gramatyk?, aby poprawnie rozmawia? i pisa? po angielsku?

Ucz si? z kursem „Angielski Grammar Master. Grammar Tenses - New Edition", który stopniowo uczy wszystkich najwa?niejszych czasów i form gramatycznych niezb?dnych do poprawnego porozumiewania si? w j?zyku angielskim na poziomie ?rednio zaawansowanym i zaawansowanym.

Dlaczego warto wybra? kurs „Angielski Grammar Master. Grammar Tenses - New Edition"?

Aby udoskonali? swój styl wypowiedzi, nie wystarczy pozna? zasady gramatyczne. Wa?ne jest, aby rozumie? ró?nice w u?yciu czasów i wiedzie?, w jakich sytuacjach zastosowa? dan? form?. Potem wystarczy po prostu zastosowa? t? wiedz? w praktyce i to w?a?nie znajdziesz w tym kursie. To ?atwa i skuteczna nauka dla ka?dego!

W ka?dej lekcji:
• ciekawa historyjka ucz?ca gramatyki w kontek?cie,
• nagrane przejrzyste wyja?nienia lektora z przyk?adami,
• praktyczne wskazówki zwracaj?ce uwag? na szczególne przypadki u?ycia czasów,
• zestaw ?wicze? utrwalaj?cych poznane formy w typowych sytuacjach,
• samodzielne tworzenie zda? i pyta? wed?ug instrukcji lektora.

E-book (plik PDF) zawiera pe?ny tekst kursu: dialogi, ?wiczenia sprawdzaj?ce z odpowiedziami oraz dodatkowo Appendix zawieraj?ce t?umaczenie wszystkich zasad gramatycznych. **Contact Customer Service for Additional Material**

Genres:

Angielski - Grammar Master:Grammar Tenses - New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 - S?uchaj & Ucz si?)

by Dorota Guzik

has successfully been added to your shopping cart

Angielski - Grammar Master:Grammar Tenses - New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
Angielski - Grammar Master:Grammar Tenses - New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2018.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Angielski - Grammar Master:Grammar Tenses - New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2018
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Angielski - Grammar Master:Grammar Tenses - New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
Please Log in and add this title to your wishlist.
Angielski - Grammar Master:Grammar Tenses - New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik

We will send you an email as soon as this title is available.