Angielski. Konwersacje dla ?rednio zaawansowanych: Keep talking (Poziom B1-B2 - S?uchaj & Ucz si?)

Unabridged Audiobook

Written By: Dorota Guzik

Narrated By: Maybe Theatre Company

Publisher: Language Hobby

Date: January 2017

Duration: 2 hours 33 minutes

Summary:

G?ównym celem kursu jest pokonanie "bariery" w mówieniu oraz opanowanie s?ownictwa pozwalaj?cego na swobodne prowadzenie rozmowy w ró?nych sytuacjach. W kursie znajdziesz 64 tematy konwersacyjne, 75 ?wicze? z lektorem, 100 sytuacji doskonal?cych wypowiadanie si?, ponad 1300 s?ów, zwrotów i pe?nych zda? do powtarzania. Wszystkie s?owa i wyra?enia nagrane s? z t?umaczeniami, co u?atwia korzystanie z kursu oraz pozwala szybko je opanowa? i utrwali?. To efektywna nauka, ?atwa i dost?pna dla ka?dego.

Nauka odbywa si? w trzech etapach:
• Listen - nauka s?ów i zwrotów niezb?dnych do prowadzenia rozmowy
• Repeat - powtarzanie i utrwalanie ca?ych zda? i pyta? w ró?nych sytuacjach
• Speak - odpowiadanie na pytania oraz samodzielne tworzenie zda? i pyta? wed?ug instrukcji lektora

Materia? kursu
PART I. PEOPLE
Lesson 1. Family / Lesson 2. People's character and feelings / Lesson 3. Health
PART II. WORK & CAREER
Lesson 4. Career prospects / Lesson 5. In business / Lesson 6. At work
PART III. NATURE
Lesson 7. The Environment / Lesson 8. Climate / Lesson 9. Natural disasters
PART IV. PUBLIC LIFE
Lesson 10. Politics and the economy / Lesson 11. Science and technology / Lesson 12. Crime
PART V. SOCIAL LIFE
Lesson 13. Entertainment / Lesson 14. Socialising / Lesson 15. Leisure

Pe?ny tekst kursu z ?wiczeniami znajduje si? w pliku PDF.
**Contact Customer Service for Additional Material**

Genres:

Angielski. Konwersacje dla ?rednio zaawansowanych: Keep talking (Poziom B1-B2 - S?uchaj & Ucz si?)

by Dorota Guzik

has successfully been added to your shopping cart

Angielski. Konwersacje dla ?rednio zaawansowanych: Keep talking (Poziom B1-B2 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
Angielski. Konwersacje dla ?rednio zaawansowanych: Keep talking (Poziom B1-B2 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Angielski. Konwersacje dla ?rednio zaawansowanych: Keep talking (Poziom B1-B2 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Angielski. Konwersacje dla ?rednio zaawansowanych: Keep talking (Poziom B1-B2 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
Please Log in and add this title to your wishlist.
Angielski. Konwersacje dla ?rednio zaawansowanych: Keep talking (Poziom B1-B2 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik

We will send you an email as soon as this title is available.