Angielski. Konwersacje dla zaawansowanych: Carry on talking (Poziom B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?)

Unabridged Audiobook

Publisher: Language Hobby

Date: January 2017

Duration: 2 hours 34 minutes

Summary:

G?ównym celem kursu jest rozwijanie s?ownictwa na poziomie zaawansowanym, wymaganego równie? na egzaminach FCE i CAE oraz kszta?cenie umiej?tno?ci konwersacyjnych w ró?nych sytuacjach. W kursie znajdziesz 40 tematów leksykalnych oraz 16 funkcji konwersacyjnych - 150 sytuacji doskonal?cych wypowiadanie si?; ponad 1200 s?ów, zwrotów i pe?nych zda? do powtarzania. Wszystkie s?owa i wyra?enia nagrane s? z t?umaczeniami, co u?atwia korzystanie z kursu oraz pozwala szybko je opanowa? i utrwali?. To efektywna nauka, ?atwa i dost?pna dla ka?dego.

Nauka odbywa si? w trzech etapach:
• Listen - nauka s?ów i zwrotów niezb?dnych do prowadzenia rozmowy
• Repeat - powtarzanie i utrwalanie ca?ych zda? i pyta? w ró?nych sytuacjach
• Speak - odpowiadanie na pytania oraz samodzielne tworzenie zda? i pyta? wed?ug instrukcji lektora

Materia? kursu
PART I. MODERN LIVING
Lesson 1. Education / Lesson 2. Earning money / Lesson 3. Modern lifestyles
PART II. PLACES & OBJECTS
Lesson 4. Geography / Lesson 5. Buildings / Lesson 6. Objects
PART III. THE MODERN STATE
Lesson 7. Economy / Lesson 8. Politics and law / Lesson 9. Culture
PART IV.THE WORLD TODAY
Lesson 10. The world in danger / Lesson 11. Crossing barriers / Lesson 12. Modern media

Pe?ny tekst kursu z ?wiczeniami znajduje si? w pliku PDF. **Contact Customer Service for Additional Material**

Genres:

Angielski. Konwersacje dla zaawansowanych: Carry on talking (Poziom B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?)

by Dominika Tkaczyk, Dorota Guzik

has successfully been added to your shopping cart

Angielski. Konwersacje dla zaawansowanych: Carry on talking (Poziom B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dominika Tkaczyk, Dorota Guzik
Angielski. Konwersacje dla zaawansowanych: Carry on talking (Poziom B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dominika Tkaczyk, Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Angielski. Konwersacje dla zaawansowanych: Carry on talking (Poziom B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dominika Tkaczyk, Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Angielski. Konwersacje dla zaawansowanych: Carry on talking (Poziom B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dominika Tkaczyk, Dorota Guzik
Please Log in and add this title to your wishlist.
Angielski. Konwersacje dla zaawansowanych: Carry on talking (Poziom B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dominika Tkaczyk, Dorota Guzik

We will send you an email as soon as this title is available.