Angielski. Konwersacje na wakacje - S?uchaj & Ucz si?

Unabridged Audiobook

Written By: Dorota Guzik

Narrated By: Maybe Theatre Company

Publisher: Language Hobby

Date: January 2017

Duration: 1 hours 19 minutes

Summary:

Audio kurs do samodzielnej nauki ze s?uchu, który szybko i skutecznie przygotowuje do wyjazdu na wakacje. G?ównym celem kursu jest pokonanie „bariery" w mówieniu oraz opanowanie s?ownictwa przydatnego w ró?nych sytuacjach w podró?y. Kurs nagrany przez native speakerów uczy autentycznego j?zyka u?ywanego w codziennych rozmowach.
Wszystkie s?owa i wyra?enia nagrane s? z t?umaczeniami, co u?atwia korzystanie z kursu oraz pozwala szybko je opanowa? i utrwali?. To efektywna nauka, ?atwa i dost?pna dla ka?dego.

W ka?dej lekcji:
• Listen - dialog wprowadzaj?cy tematyk? lekcji
• Repeat - nauka s?ów i zwrotów niezb?dnych do prowadzenia rozmowy, powtarzanie i utrwalanie ca?ych zda? i pyta? w ró?nych sytuacjach
• Speak - odpowiadanie na pytania oraz samodzielne tworzenie zda? i pyta? wed?ug instrukcji lektora

Pe?ny tekst kursu z ?wiczeniami i odpowiedziami w pliku PDF. **Contact Customer Service for Additional Material**

Genres:

Angielski. Konwersacje na wakacje - S?uchaj & Ucz si?

by Dorota Guzik

has successfully been added to your shopping cart

Angielski. Konwersacje na wakacje - S?uchaj & Ucz si?, Dorota Guzik
Angielski. Konwersacje na wakacje - S?uchaj & Ucz si?, Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Angielski. Konwersacje na wakacje - S?uchaj & Ucz si?, Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Angielski. Konwersacje na wakacje - S?uchaj & Ucz si?, Dorota Guzik
Please Log in and add this title to your wishlist.
Angielski. Konwersacje na wakacje - S?uchaj & Ucz si?, Dorota Guzik

We will send you an email as soon as this title is available.