Angielski. Speaking Master (Poziom srednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 - S?uchaj & Ucz si?)

Unabridged Audiobook

Publisher: Language Hobby

Date: January 2017

Duration: 5 hours 22 minutes

Summary:

Chcesz udoskonali? swój styl i swobodnie rozmawia? po angielsku?

S?uchaj i ucz si? z kursem „English Speaking Master", który stopniowo uczy gotowych wzorców komunikacyjnych przydatnych w ró?nych sytuacjach - zarówno w codziennych rozmowach, jak te? podczas kontaktów biznesowych czy egzaminów ustnych.

Dlaczego warto wybra? kurs „English Speaking Master"?

Aby nabra? pewno?ci siebie i p?ynnie rozmawia? w obcym j?zyku, potrzebny jest odpowiedni zasób s?ów i wyra?e? stylistycznych, które sprawi?, ?e b?dziesz bez stresu rozmawia? w ró?nych sytuacjach.
Z kursem „English Speaking Master" nauczysz si? ponad 600 przydatnych zwrotów obejmuj?cych 44 tematy konwersacyjne, a zestaw 200 ?wicze? pozwoli Ci bez trudu je opanowa? i utrwali?. Aby nauka nie sprawia?a trudno?ci, wszystkie wyra?enia nagrane s? z t?umaczeniami. To ?atwa i skuteczne nauka dla ka?dego!

Co znajdziesz w kursie?

W ka?dej z trzech cz??ci zdob?dziesz nowe, przydatne umiej?tno?ci:
1. Having a Conversation and Taking Part in a Discussion - nauczysz si? swobodnie w??cza? do rozmowy, wyra?a? swoje opinie, argumentowa? i interpretowa? dane; dowiesz si?, jak p?ynnie pokierowa? dyskusj?, dokona? wyboru czy osi?gn?? kompromis.
2. Communication Skills - nauczysz si? porozumiewa? w codziennych sytuacjach, stosuj?c styl formalny lub potoczny, poznasz niezb?dne wyra?enia, aby zaaran?owa? spotkanie, z?o?y? skarg?, wyra?a? swoje preferencje czy upodobania i wiele innych.
3. Oral Examination Practice - nauczysz si? poprawnie i p?ynnie odpowiada? na przyk?adowe pytania egzaminacyjne, poznacz typowe zadania pojawiaj?ce si? na egzaminach ustnych: maturze, FCE i CAE.

E-book (plik PDF) zawiera pe?ny tekst kursu: zwroty z t?umaczeniami, ?wiczenia sprawdzaj?ce z odpowiedziami. **Contact Customer Service for Additional Material**

Genres:

Angielski. Speaking Master (Poziom srednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 - S?uchaj & Ucz si?)

by Dorota Guzik

has successfully been added to your shopping cart

Angielski. Speaking Master (Poziom srednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
Angielski. Speaking Master (Poziom srednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Angielski. Speaking Master (Poziom srednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Angielski. Speaking Master (Poziom srednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
Please Log in and add this title to your wishlist.
Angielski. Speaking Master (Poziom srednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik

We will send you an email as soon as this title is available.