Angielski w typowych sytuacjach: A Month in Brighton - New Edition (16 tematów na poziomie B1 - Listen & Learn)

Unabridged Audiobook

Written By: Dorota Guzik

Narrated By: Maybe Theatre Company

Publisher: Language Hobby

Date: January 2017

Duration: 1 hours 34 minutes

Summary:

Chcesz swobodnie rozmawia? w codziennych sytuacjach?

Ucz si? z kursem „Angielski w typowych sytuacjach. A Month in Brighton - New Edition" - to praktyczny kurs konwersacyjny, który rozwija umiej?tno?? porozumiewania si? w codziennych sytuacjach i pozwala bez trudu opanowa? j?zyk angielski na poziomie ?rednio zaawansowanym.

Dlaczego warto wybra? kurs „Angielski w typowych sytuacjach. A Month in Brighton - New Edition"?

To wyj?tkowy kurs dla tych, którzy ju? si? uczyli, ale nadal maj? problemy z mówieniem. Ka?da lekcja wprowadza nowy temat konwersacyjny i uczy, jak samodzielnie tworzy? wypowiedzi. W nowym wydaniu jeszcze wi?cej ?wicze? i przyk?adów do powtarzania!

Materia? ka?dej lekcji wprowadzany jest stopniowo:
• zaczniesz od wys?uchania dialogu wprowadzaj?cego tematyk? lekcji, os?uchasz si? z j?zykiem, poprawisz rozumienie ze s?uchu,
• nast?pnie rozwiniesz s?ownictwo w kontek?cie i nauczysz si?, jak tworzy? poprawne gramatycznie zdania,
• poznasz wyra?enia potoczne, u?ywane w codziennym j?zyku,
• na koniec sprawdzisz swoje umiej?tno?ci konwersacyjne w ?wiczeniach z lektorem.
To ?atwa i skuteczna nauka dla ka?dego!

Co zawiera kurs?

Kurs „Angielski w typowych sytuacjach. A Month in Brighton - New Edition" obejmuje 16 tematów konwersacyjnych - dialogi i sytuacje doskonal?ce wypowiadanie si?, ponad 450 zwrotów i pe?nych zda? do powtarzania.

E-book (plik PDF) - pe?ny tekst kursu: dialogi i ?wiczenia sprawdzaj?ce z odpowiedziami oraz Glossary (s?owniczek trudniejszych s?ów i zwrotów).

Kurs dost?pny jest równie? w pakiecie promocyjnym „Angielski w typowych sytuacjach. 1-3- New Edition".
**Contact Customer Service for Additional Material**

Genres:

Angielski w typowych sytuacjach: A Month in Brighton - New Edition (16 tematów na poziomie B1 - Listen & Learn)

by Dorota Guzik

has successfully been added to your shopping cart

Angielski w typowych sytuacjach: A Month in Brighton - New Edition (16 tematów na poziomie B1 - Listen & Learn), Dorota Guzik
Angielski w typowych sytuacjach: A Month in Brighton - New Edition (16 tematów na poziomie B1 - Listen & Learn), Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Angielski w typowych sytuacjach: A Month in Brighton - New Edition (16 tematów na poziomie B1 - Listen & Learn), Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Angielski w typowych sytuacjach: A Month in Brighton - New Edition (16 tematów na poziomie B1 - Listen & Learn), Dorota Guzik
Please Log in and add this title to your wishlist.
Angielski w typowych sytuacjach: A Month in Brighton - New Edition (16 tematów na poziomie B1 - Listen & Learn), Dorota Guzik

We will send you an email as soon as this title is available.