Angielski w typowych sytuacjach: Business English - New Edition (16 tematów na poziomie B2 - Listen & Learn)

Unabridged Audiobook

Publisher: Language Hobby

Date: January 2017

Duration: 2 hours 29 minutes

Summary:

Chcesz swobodnie rozmawia? w sytuacjach biznesowych?

Ucz si? z kursem „Angielski w typowych sytuacjach. Business English - New Edition" - to praktyczny kurs konwersacyjny, który rozwija umiej?tno?? komunikowania si? w biurze i ró?nych sytuacjach biznesowych. Poprzez wszechstronne rozszerzanie s?ownictwa kurs uczy, jak bez trudu porozumiewa? si? w pracy, podczas podró?y s?u?bowej czy ubiegania si? o now? posad?.

Co zawiera kurs „Angielski w typowych sytuacjach. Business English - New Edition"?

Kurs obejmuje 16 tematów - dialogi i sytuacje doskonal?ce wypowiadanie si?, ponad 650 s?ów, zwrotów i pe?nych zda? do powtarzania. Wszystkie s?owa i wyra?enia nagrane s? z t?umaczeniami, co u?atwia korzystanie z kursu oraz pozwala szybko je opanowa? i utrwali?.

Ka?da lekcja wprowadza nowy temat konwersacyjny i uczy, jak samodzielnie tworzy? wypowiedzi. Materia? wprowadzany jest stopniowo:
• zaczniesz od wys?uchania dialogu wprowadzaj?cego tematyk? lekcji, os?uchasz si? z j?zykiem, poprawisz rozumienie ze s?uchu,
• nast?pnie rozwiniesz s?ownictwo w kontek?cie i nauczysz si?, jak tworzy? poprawne gramatycznie zdania,
• poznasz wyra?enia potoczne, u?ywane w codziennym j?zyku,
• na koniec sprawdzisz swoje umiej?tno?ci konwersacyjne w ?wiczeniach z lektorem.
W nowej cz??? Discussion nauczysz si? te? praktycznych zwrotów przydatnych podczas prowadzenia dyskusji. To ?atwa i skuteczna nauka dla ka?dego!

E-book (plik PDF) - pe?ny tekst kursu: dialogi i ?wiczenia sprawdzaj?ce z odpowiedziami oraz Glossary (s?owniczek trudniejszych s?ów i zwrotów)

Kurs dost?pny jest równie? w pakiecie promocyjnym „Angielski w typowych sytuacjach. 1-3 - New Edition". **Contact Customer Service for Additional Material**

Genres:

Angielski w typowych sytuacjach: Business English - New Edition (16 tematów na poziomie B2 - Listen & Learn)

by Anna Kicinska, Joanna Bruska, Dorota Guzik

has successfully been added to your shopping cart

Angielski w typowych sytuacjach: Business English - New Edition (16 tematów na poziomie B2 - Listen & Learn), Anna Kicinska, Joanna Bruska, Dorota Guzik
Angielski w typowych sytuacjach: Business English - New Edition (16 tematów na poziomie B2 - Listen & Learn), Anna Kicinska, Joanna Bruska, Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Angielski w typowych sytuacjach: Business English - New Edition (16 tematów na poziomie B2 - Listen & Learn), Anna Kicinska, Joanna Bruska, Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Angielski w typowych sytuacjach: Business English - New Edition (16 tematów na poziomie B2 - Listen & Learn), Anna Kicinska, Joanna Bruska, Dorota Guzik
Please Log in and add this title to your wishlist.
Angielski w typowych sytuacjach: Business English - New Edition (16 tematów na poziomie B2 - Listen & Learn), Anna Kicinska, Joanna Bruska, Dorota Guzik

We will send you an email as soon as this title is available.