[Vietnamese] - Hình Bóng Yêu Thương

Written by:
Viễn Phương
Narrated by:
Bach Ly

Unabridged Audiobook

Ratings
Book
Narrator
Release Date
August 2019
Duration
6 hours 15 minutes
Summary
Ba mươi năm chin đu ca dân tc, Vin Phương có mt liên tc nhng nơi gian kh và ác lit nht. Chàng thư sinh 17 tui ca Colège Cn Thơ đi kháng chin, làm b đi trinh sát, có ting Pháp nên nói chuyn đưc vi sĩ quan Pháp và qua mt đưc nó đ đưa b đi vào đánh đch; sau đó làm giáo dc, làm văn ngh… Chín năm đó, bây gi vit li, nh li c mt huyn thoi. Vin Phương hay k li, nhc li trong bút ký, trong hi ký ca mình nhng năm y, nhng năm không th nào quên,….Hình bóng yêu thương ch là mt trong tác phm gm 25 câu chuyn ca Vin Phương,mà đó ngưi ta thy đưc nhng chi tit rt đi thưng,bình d pha trn nhng nét hài hưc vui tươi gia bit bao ác lit,căng thng.Vin Phương vit v cuc kháng chin nhưng vn gi đưc nét tr tình,bình d mà ngay c nhng lính m,khách m chc s hiu hơn v con ngưi Vit Nam mà h đã va chm trong cuc chin va qua.Ngay c Ch Lan Viên cũng đánh giá rt cao truyn ca Vin Phương.Ngưi ta thưng bit đn Vin Phương là mt nhà thơ,nhưng tht ra truyn ca Vin Phương mi đc sc…
[Vietnamese] - Hình Bóng Yêu Thương
This title is due for release on August 27, 2019.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
[Vietnamese] - Hình Bóng Yêu Thương
This title is due for release on August 27, 2019
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
[Vietnamese] - Hình Bóng Yêu Thương
Please Log in and add this title to your wishlist.
[Vietnamese] - Hình Bóng Yêu Thương

We will send you an email as soon as this title is available.

1 book added to cart
Subtotal
$19.99
View Cart