[Vietnamese] - ??i M? L?ch

Written by:
Khai Hung
Narrated by:
Quang Dien

Unabridged Audiobook

Ratings
Book
Narrator
Release Date
August 2019
Duration
2 hours 22 minutes
Summary
Ch?ng th? mà h?n ta l?i d?ng ngay ? ph? chính m?t tòa nhà gác tráng l? nguy nga cùng là s?m ?? các bàn, gh?, t?, s?p toàn b?ng g?, b?ng tr?c. Ng??i ta l?u ý nh?t ??n cái t? s?t c?a h?n v?a cao, v?a to v?a n?ng. Hôm mua t? ? Hà N?i v?, nh?ng ti?n thuê ch? t? ga vào ph? c?ng ?ã t?n phí m?t n?m ??ng r?i, vì ph?i tám ng??i l?c l??ng m?i v?n n?i cái kh?i s?t kh?ng l? ?y. C? L?nh bày cái 'bi?u hi?u' s? giàu có ?y ? ngay phòng khách.
1 book added to cart
Subtotal
$14.99
View Cart